Postanowienia ogólne
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS mają zastosowanie do zamówień indywidualnych składanych spółce Pro-Nova Control sp. z o.o. (dalej także jako Spółka) przez klientów.
 2. Odmienne warunki od określonych w OWS, proponowane przez klienta, wymagają pisemnej akceptacji Spółki. Odmienne warunki mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego zamówienia i nie mogą być traktowane przez klienta, jako dokonane w stosunku do następnych zamówień.
 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWS a warunkami odmiennymi, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w warunkach odmiennych, ustalonych dla konkretnego zamówienia.
 4. Umowa wynikająca z zamówienia zawarta zostaje z chwilą akceptacji wszystkich warunków (złożenia zamówienia).
 5. Wszelkie porozumienia i dokumenty związane z zamówieniem, w tym potwierdzenie przyjęcia zamówienia, muszą być przekazywane w formie pisemnej (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub listu poleconego).
 6. Wszelkie dokumenty związane z realizacją zamówienia muszą zawierać numer zamówienia nadany przez Pro-Nova Control sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiot zamówienia każdorazowo jest opisany w treści zamówienia. W przypadku konieczności ustalenia szczegółowych danych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, Strony przekażą sobie ustalenia do akceptacji na piśmie.
 2. Po przyjęciu zamówienia Spółka przygotowuje indywidualny projekt dla klienta.
 3. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Spółkę jest:
 1. zatwierdzenie projektu przez klienta,
 2. uiszczenie zaliczki wynoszącej 50% ceny za przedmiot zamówienia.
 3. Wraz z przedmiotem zamówienia Spółka dostarczy klientowi wszelkie dokumenty niezbędne m. in. do właściwego używania przedmiotu zamówienia, potwierdzających jego parametry, umożliwiających realizację praw z rękojmi i gwarancji oraz umożliwiających zgłoszenie do właściwych organów o ile jest to konieczne.
Realizacja zamówień
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo określany przez Spółkę w porozumieniu z klientem.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo postulowania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia poprzez jego wydłużenie, a zmiana taka będzie musiała być uzgodniona z klientem na piśmie.
 2. Dokonanie dostawy i montażu przedmiotu zamówienia Strony potwierdzą w formie pisemnego protokołu dostawy i protokołu montażu.
 3. Spółka jest odpowiedzialna za zapakowanie, załadowanie, transport oraz montaż wszystkich materiałów, urządzeń oraz innych rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty i ryzyko transportu, opakowania i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu ponosi Spółka.
 4. W przypadku nieprzyjęcia dostawy, przesyłka będzie traktowana jako odebrana i oddana na przechowanie na koszt i ryzyko klienta.
 5. Prawo własności przedmiotu zamówienia przechodzi na klienta w chwili uregulowania całości wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury.
 6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Spółka przekaże klientowi klucz do oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, iż klucz będzie aktywny przez okres od dnia dostawy do dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Po uiszczeniu należnego wynagrodzenia w całości Spółka przekaże klientowi klucz uprawniający do korzystania z oprogramowania przedmiotu zamówienia przez czas nieoznaczony. W przypadku braku płatności klucz wygasa, a klient traci uprawnienia do korzystania z oprogramowania.
Wynagrodzenie
 1. Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia klient zapłaci Spółce wynagrodzenie określone w zamówieniu.
 2. Jeśli zapłata wynagrodzenia ma nastąpić w częściach, daty poszczególnych płatności zostaną określone w zamówieniu.
 3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie każdorazowo na podstawie faktury, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, chyba że Strony ustalą inny termin płatności.
 4. Zapłata należności stwierdzonej fakturą nastąpi przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany na dokumencie faktury.
Gwarancja
 1. Spółka udziela gwarancji należytej jakości na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu montażu. W przypadku odmowy podpisania protokołu montażu, termin określony w zdaniu poprzedzającym liczony jest od daty odmowy podpisania protokołu.
 2. W ramach udzielonej gwarancji Pro-Nova Control sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Warunkiem gwarancji jest eksploatacja przedmiotu zamówienia zgodnie zasadami jego użytkowania, w tym zasadami użytkowania opisanymi w dokumentacji przekazanej klientowi.
 3. Podstawą usunięcia wady z tytułu gwarancji jest złożenie przez klienta zawiadomienia o zaistnieniu wady w formie pisemnej w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia wykrycia wady i nie później niż przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
 4. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia wady Spółka dokona usunięcia stwierdzonych wad w terminie __ dni lub wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad. W przypadku gdy z uwagi na zakres i charakter wady lub przyczyn technologicznych wady nie da się usunąć w terminie __ dni, Spółka ustali z klientem termin usunięcia wady, uwzględniając wszelkie istniejące ograniczenia lub możliwości techniczne w tym zakresie.
Siła wyższa
 1. Od obowiązków wynikających z zamówienia Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia tzw. „siły wyższej”, za którą uważa się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po przyjęciu zamówienia, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy dołożeniu należytej staranności, udaremniając częściowe lub całkowite wypełnienie zobowiązań, takich jak: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za „siłę wyższą” braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, że jest to spowodowane wystąpieniem „siły wyższej”. O zaistnieniu okoliczności uznanych za „siłę wyższą”, Strony zobowiązane są niezwłocznie się powiadomić.
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, jak również informacje pozyskane przez klienta w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Spółki i nie udostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Spory powstałe w związku z wykonywaniem zamówienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia skierują do Sądu właściwego dla siedziby Spółki.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.